PRIVACYBELEID

Scum Clothing respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een ​​beleid opgesteld en geïmplementeerd op het gebied van volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Bij een voortgezet bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere methode hebben voorzien voor het accepteren van cookies.

De momenteel beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Definities

1. Website (hierna: "Website") Scumclothing.store.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): Scum Clothing, gevestigd aan de Tweelingenstraat, 3318BT Dordrecht, Nederland, KvK-nummer: 69344434 .

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. eigenschap. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk mag optreden tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.


Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:
· de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
· verwijder alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met internetetiquette
· de website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet bereikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
· door het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
· voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
3. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van iedere vervolgactie jegens de verwerkingsverantwoordelijke.
4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Scum Clothing en (een) externe verwerker(s).
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').
3. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedere betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht naar dataportabiliteit.
2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via angel@scumclothing.store.
3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
4. Binnen een maand na het ingediende verzoek krijgt u van ons antwoord.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
2. Indien enige informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: angel@scumclothing.store.
2. Uw persoonsgegevens kunnen door onze partners gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: angel@scumclothing.store.
3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.


Artikel 11 - Cookies


1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
- Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatievoorziening afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
- Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatievoorziening afstemmen op de behoefte van onze bezoekers.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties je gerichte advertenties laten zien als je hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij gerichte advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.
3. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:
Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
Google Analytics (analytische cookie)
Facebook (trackingcookie)
Google Adwords (trackingcookie)
4. Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geplaatst.
5. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies per elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies # FAQ

Artikel 12 - Aangeboden beeldmateriaal en producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen over deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Angel Espacia, angel@scumclothing.store.